Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
16

I C 269/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Swoboda działalności gospodarczej nie oznacza dowolności zaś zasada przewidziana w art. 8 Prawa przedsiębiorców nie zwalnia od obowiązku poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, albowiem taki obowiązek jasno nakłada art. 9 przywołanej ustawy. Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (...)
Sygn. akt I C 269/18 UZASADNIENIE wyroku z 23 sierpnia 2018 r. Powód (...) S.A. w B. w pozwie przeciwko P. K. domagał się zasądzenia 2 969,05 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od 5 października 2017 r. do dnia zapłaty. Pismem z 22 maja 2018 r. powód cofnął pozew do kwoty 500 zł i zrzekł się roszczenia. Pozwany P. K. wniósł o wydanie sprawiedliwego wyrok. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Czytaj więcej»

I C 424/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd ma obowiązek dokonać oceny żądania pod kątem zgodności z prawem (art. 58 k.c.) jak z punktu widzenia art. 3851§1 k.c., albowiem kwestię nieważności bezwzględnej jak i abuzywności klauzul, bierze pod rozwagę z urzędu.
Sygn. akt I C 424/18 UZASADNIENIE wyroku z 24 września 2018 r. Powodowie G. C. , A. Z. , A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U (...) s.c. w T. w pozwie przeciwko S. C. wniesionym do Sądu Rejonowego w Opatowie domagali się zasądzenia solidarnie na rzecz powodów 3 468,52 zł z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym nie wyższej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481§2 1 k.c. lic
Czytaj więcej»

I C 529/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2019-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 529/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Opatów, 1 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: sekr. M. S. po rozpoznaniu 1 października 2018 r. w O. sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko J. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda (...) S.A. w B. 7 129,00 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadc
Czytaj więcej»

I C 860/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2019-05-03

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 860/18 upr. POSTANOWIENIE Opatów, 8 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w O. w składzie : Przewodniczący: SSR Anna Baran po rozpoznaniu 8 maja 2019 r. w O. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. J. o zapłatę p o s t a n a w i a : stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Północ w Gdańsku. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c. powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w
Czytaj więcej»

III RC 135/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-12-27

Data publikacji: 2019-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Opatowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: (...) Marcin Bąk Protokolant: sekretarz sądowy Anna Sobolewska po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku w Opatowie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko B. Z. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oddala powództwo Sygnatura akt III RC 135/17 UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2014 roku do tutejszego Sądu wpłyn
Czytaj więcej»

I C 147/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Oświadczenie sprzedającego zawarte w akcie notarialnym, że sprzedający potwierdza odbiór całej javascript:document.keywordsEditTools.makeKeywordsEditable();ceny stanowi pokwitowanie odbioru sumy pieniężnej. Pokwitowanie to stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., nie jest dowodem rzeczywistego stanu, lecz stwarza korzystne dla (...)
Sygn. akt: I C 147/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Marcin Bąk Protokolant: sekretarz sądowy Iwona Makuch po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 roku w Opatowie sprawy z powództwa L. G. przeciwko I. W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda L. G. na rzecz pozwanego I. W. kwotę 2417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zw
Czytaj więcej»

I C 175/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla uzyskania zadośćuczynienia nie wystarczy wykazanie formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym lecz zachodzi potrzeba wykazania istnienia takich więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzącym roszczeń, których zerwanie powoduje ból, cierpienie psychiczne, rodzi poczucie krzywdy, osamotnienia (por. uchwała SN z 22.10.2010 r., III CZP 76/10; (...)
Sygn. akt: I C 175/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irmina Karp Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Ramus po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Opatowie sprawy z powództwa S. C. (1) , J. C. i małoletniej P. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki S. C. (1) kwotę 39.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 23/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Opatów,11 luty 2019 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: sekretarz Iwona Pająk po rozpoznaniu 11 lutego 2019 r. w O. sprawy z powództwa J. W. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda J. W. , 3 555,74 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z każdoczesn
Czytaj więcej»

I C 529/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-10-26

Data publikacji: 2019-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą dokonywania proeuropejskiej wykładni prawa krajowego, znajdującej swoje umocowanie w art. 4 ust.3 Traktatu o Unii Europejskiej, obowiązkiem sędziego krajowego jest nadanie regulacji prawa wewnętrznego takiego sensu normatywnego, który będzie pozostawał w zgodzie z porządkiem prawnym Unii, a (...)
Sygn. akt I C 529/18 UZASADNIENIE wyroku zaocznego z 1 października 2018 r. Powód (...) S.A. w B. w pozwie przeciwko J. M. domagał się zasądzenia 16 252, 26 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie równymi dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie liczonymi od 27 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Na uzasadnienie swojego żądania powód podniósł, że pozwana przez podpisanie weksla 16 lutego 2018 r. zobowiązała się do zapłaty kwoty wskazanej w wekslu tj. 16 252, 26 zł. Powód 27 maja 2018 r. bez
Czytaj więcej»

I C 859/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2019-01-31

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 859/18 POSTANOWIENIE Opatów, 31 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran po rozpoznaniu 31 stycznia 2019 r. w O. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko C. G. o zapłatę o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym postanawia: zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z następującym pytaniem prawnym: I czy przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 200
Czytaj więcej»