Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
17

I C 269/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Swoboda działalności gospodarczej nie oznacza dowolności zaś zasada przewidziana w art. 8 Prawa przedsiębiorców nie zwalnia od obowiązku poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów, albowiem taki obowiązek jasno nakłada art. 9 przywołanej ustawy. Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (...)
Sygn. akt I C 269/18 UZASADNIENIE wyroku z 23 sierpnia 2018 r. Powód (...) S.A. w B. w pozwie przeciwko P. K. domagał się zasądzenia 2 969,05 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od 5 października 2017 r. do dnia zapłaty. Pismem z 22 maja 2018 r. powód cofnął pozew do kwoty 500 zł i zrzekł się roszczenia. Pozwany P. K. wniósł o wydanie sprawiedliwego wyrok. Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Czytaj więcej»

I C 147/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Oświadczenie sprzedającego zawarte w akcie notarialnym, że sprzedający potwierdza odbiór całej javascript:document.keywordsEditTools.makeKeywordsEditable();ceny stanowi pokwitowanie odbioru sumy pieniężnej. Pokwitowanie to stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., nie jest dowodem rzeczywistego stanu, lecz stwarza korzystne dla (...)
Sygn. akt: I C 147/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Marcin Bąk Protokolant: sekretarz sądowy Iwona Makuch po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 roku w Opatowie sprawy z powództwa L. G. przeciwko I. W. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda L. G. na rzecz pozwanego I. W. kwotę 2417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zw
Czytaj więcej»

I C 529/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2019-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 529/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Opatów, 1 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: sekr. M. S. po rozpoznaniu 1 października 2018 r. w O. sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko J. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda (...) S.A. w B. 7 129,00 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadc
Czytaj więcej»

I C 424/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd ma obowiązek dokonać oceny żądania pod kątem zgodności z prawem (art. 58 k.c.) jak z punktu widzenia art. 3851§1 k.c., albowiem kwestię nieważności bezwzględnej jak i abuzywności klauzul, bierze pod rozwagę z urzędu.
Sygn. akt I C 424/18 UZASADNIENIE wyroku z 24 września 2018 r. Powodowie G. C. , A. Z. , A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U (...) s.c. w T. w pozwie przeciwko S. C. wniesionym do Sądu Rejonowego w Opatowie domagali się zasądzenia solidarnie na rzecz powodów 3 468,52 zł z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym nie wyższej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481§2 1 k.c. lic
Czytaj więcej»

I C 175/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla uzyskania zadośćuczynienia nie wystarczy wykazanie formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym lecz zachodzi potrzeba wykazania istnienia takich więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzącym roszczeń, których zerwanie powoduje ból, cierpienie psychiczne, rodzi poczucie krzywdy, osamotnienia (por. uchwała SN z 22.10.2010 r., III CZP 76/10; (...)
Sygn. akt: I C 175/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irmina Karp Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Ramus po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Opatowie sprawy z powództwa S. C. (1) , J. C. i małoletniej P. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki S. C. (1) kwotę 39.000,00 z
Czytaj więcej»

I C 860/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2019-05-03

Data publikacji: 2019-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 860/18 upr. POSTANOWIENIE Opatów, 8 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w O. w składzie : Przewodniczący: SSR Anna Baran po rozpoznaniu 8 maja 2019 r. w O. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko A. J. o zapłatę p o s t a n a w i a : stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Północ w Gdańsku. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c. powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w
Czytaj więcej»

III RC 135/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-12-27

Data publikacji: 2019-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 135/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Opatowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: (...) Marcin Bąk Protokolant: sekretarz sądowy Anna Sobolewska po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2018 roku w Opatowie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko B. Z. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oddala powództwo Sygnatura akt III RC 135/17 UZASADNIENIE W dniu 13 maja 2014 roku do tutejszego Sądu wpłyn
Czytaj więcej»

I C 23/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 23/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Opatów,11 luty 2019 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: sekretarz Iwona Pająk po rozpoznaniu 11 lutego 2019 r. w O. sprawy z powództwa J. W. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda J. W. , 3 555,74 zł (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z każdoczesn
Czytaj więcej»

I C 200/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2018-07-09

Data publikacji: 2018-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Wierzyciel ma obowiązek respektować prawo dłużnika do podniesienia zarzutu przedawnienia i jeżeli dąży do pozbawienia dłużnika możliwości skutecznego podniesienia tego zarzutu przez zawarcie ugody, to musi swoje dążenie i swój zamiar jasno wyrazić przez zawarcie w ugodzie jasnego i wyraźnego postanowienia. Dłużnik - konsument decydując się na (...)
Sygn. akt: I C 200/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Baran Protokolant: sekretarka A. G. po rozpoznaniu w dniu 09 lipca 2018 r. w Opatowie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko S. R. o zapłatę I oddala powództwo. II zasądza od powoda Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z sied
Czytaj więcej»

I C 458/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opatowie

Data orzeczenia: 2015-10-16

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 458/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes SR Marcin Bąk Protokolant: protokolant sądowy Iwona Makuch po rozpoznaniu w dniu 02 października 2015 r. w Opatowie sprawy z powództwa J. O. (1) przeciwko L. W. (1) o zapłatę zadośćuczynienia I oddala powództwo, II zasądza od powoda J. O. (1) na rzecz pozwanego L. W. (1) kwotę 2417,00 zł (dwa tysiące czterysta siede
Czytaj więcej»