Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 860/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Opatowie z 2019-05-03

Sygn. akt I C 860/18 upr.

POSTANOWIENIE

Opatów, 8 maja 2019 roku

Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny w O. w składzie :

Przewodniczący: SSR Anna Baran

po rozpoznaniu 8 maja 2019 r. w O.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

(...) S.A. w W.

przeciwko A. J.

o zapłatę

p o s t a n a w i a :

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu Gdańsk – Północ w Gdańsku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c. powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jest to przepis ogólny, który statuuje generalną zasadę, że sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

W sprawach dotyczących sporów wynikających z umowy, powód jest uprawiony również do skorzystania z przywileju właściwości przemiennej i wytoczenia powództwa przed sąd miejsca wykonania umowy.

W okolicznościach tej sprawy nie można przyjąć, aby Sąd Rejonowy w Opatowie był właściwy miejscowo do jej rozpoznania czy to na podstawie art. 27 k.p.c. czy art. 34 k.p.c.

Z uzupełnienia pozwu jak i z pisma powoda z 19 marca 2019r. jednoznacznie wynika, że intencją strony powodowej było wytoczenie powództwa przed sąd właściwości ogólnej tj. sąd miejsca zamieszkania pozwanej. Powód w uzupełnieniu pozwu wskazał przez adres w G. jako adres miejsca zamieszkania pozwanej zaś na uzasadnienie właściwości sądu przywołał art. 27 k.p.c. Również w piśmie z 19 marca 2019 r. powód wskazał adres (...) jako adres miejsca zamieszkania pozwanej, który to adres został zresztą wskazany przez samą pozwaną przy zawieraniu umowy jako adres jej zamieszkania. Powód nie przytoczył natomiast żadnych okoliczności uzasadniających ewentualną właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Opatowie; czy to jako sądu właściwości ogólnej czy właściwości przemiennej. W sprawie tej takich okoliczności jest po prostu brak, albowiem sama umowa - jak wynika z jej treści - została zawarta w G. i tej miejscowości miała być wykonywana. Z samej też umowy jasno wynika, że adres w miejscowości P. stanowi tylko adres zameldowania pozwanej; nie jest to natomiast jej adres zamieszkania. Wskazać zaś należy, że w stosunkach cywilnoprawnych jak i w procesie cywilnym decydujące znaczenie ma adres zamieszkania strony, nie zaś adres zameldowania. To adres zamieszkania strony wyznacza właściwość sądu i decyduje o skuteczności doręczeń, a pośrednio również o rzetelności samego procesu.

Powód jest uprawniony do wytoczenia powództwa przed sąd właściwości ogólnej bądź to przed sąd według właściwości przemiennej (art. 31-34 k.p.c.) lub przed sąd wskazany w umowie prorogacyjnej (art. 46 k.p.c.). Jeżeli jednak powód decyduje się skorzystać z właściwości przemiennej lub wytacza powództwo przed sąd prorogacyjny, to w takim przypadku obligatoryjnym składnikiem pozwu określonym w art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c. jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość sądu.

W tej sprawie powód nie wykazał żadnych takich okoliczności zaś analiza pism procesowych złożonych przez pełnomocnika strony powodowej jasno wskazuje, że intencją tej strony było skierowanie pozwu przed sąd właściwości ogólnej tj. sąd miejsca zamieszkania pozwanej. W tej zaś sprawie miejsce zamieszkania pozwanej znajduje się w G., co jednoznacznie wynika z treści zawartej umowy, co skutkuje koniecznością przekazania sprawy do SR Gdańsk - Północ w Gdańsku jako sądu miejscowo właściwego.

W ocenie Sądu nie stoi temu na przeszkodzie regulacja art. 202 k.p.c., albowiem w sprawach z udziałem konsumentów sąd jest obowiązany badać z urzędu czy krajowe regulacje proceduralne dotyczące właściwości sądów w nadmiernym stopniu redukują prawo do skutecznego środka prawnego lub wykonywanie praw przyznanych konsumentom przez dyrektywę 93/13.Spośród odpowiednich i skutecznych środków mających zagwarantować konsumentowi prawo do skutecznego środka prawnego musi znaleźć się możliwość podniesienia w ramach powództwa wytoczonego przeciwko niemu przez przedsiębiorcę zarzutów, w racjonalnych warunkach proceduralnych, tak by wykonywanie praw nie było obwarowane warunkami, w szczególności terminami, kosztami, czy odległością, które ograniczałyby korzystanie z praw gwarantowanych dyrektywą 93/13 W istocie rozwiązania proceduralne, które powodują zbyt wysokie koszty dla konsumentów, mogłyby prowadzić do tego, że zostałby on zniechęcony do interweniowania, w użyteczny sposób, w obronie swoich praw przed sądem, przed którym powództwo przeciwko niemu wytoczył przedsiębiorca. Mogłoby się tak zdarzyć, gdyby powództwo wytoczone przed sądem znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania konsumenta powodowało powstanie po jego stronie nadmiernie wysokich kosztów związanych z pokonywaniem odległości, które to koszty mogłyby zniechęcić go do stawienia się przed sądem we wszczętym przeciwko niemu postępowaniu. ( (...) C - 176/17, C 567/13, C -266/18)

W ocenie Sądu - w okolicznościach tej sprawy - zaniechanie zbadania kwestii właściwości miejscowej z urzędu skutkowałoby nadmierną redukcją praw przyznanych konsumentowi przywołaną dyrektywa; w szczególności prawa do skutecznego środka prawnego ( art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z motywem 24) Zasadnie należy przyjąć, że znaczna odległość pomiędzy miejscem zamieszkania pozwanej oraz siedzibą SR w Opatowie (ok. 553 km), trudność z dojazdem i stosunkowo niewielka wartość dochodzonego roszczenia, skutecznie zniechęcają do podjęcia interwencji przed sądem, przed którym zostało wytoczone powództwo. Uzasadnia to z kolei odstąpienie od stosowania art. 202 k.p.c. i zbadanie właściwości miejscowej sądu z urzędu, albowiem obowiązkiem sądu krajowego jest zapewnienie pełnej skuteczności i efektywności prawa wspólnotowego zaś w ramach tego obowiązku mieści się również obowiązek odstąpienia od stosowania normy prawa krajowego.

W tym zaś stanie rzeczy i mając na względzie powyższe Sąd orzekł jak w części dyspozytywnej postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda oraz pozwanej na dres w G., przy czym pozwanej z pouczeniem o zażaleniu.

2.  przedstawić akta wraz z wpływem lub za 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Makuch
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Opatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Baran
Data wytworzenia informacji: